Welke werkwijze geldt er voor een spoedeisend punt op de OCMW?

Sommige dossiers zijn zo dringend dat ze niet kunnen wachten tot de volgende agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ieder raadslid kent dan ook het fenomeen van de punten die bij spoedeisendheid behandeld worden. Kan dat zomaar?

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet minstens 10 keer per jaar vergaderen. Deze vergaderingen worden gespreid over het jaar, waardoor de meeste punten de normale procedure volgen. Ze worden door de voorzitter op de agenda geplaatst en bij de oproeping gevoegd. De oproeping wordt uiterlijk 8 dagen voor de vergadering aan de raadsleden bezorgd. De andere raadsleden hebben daarna tot 5 dagen voor de vergadering tijd om zelf punten in te dienen. Deze termijnen zijn ingeschreven om de raadsleden de tijd te geven hun dossiers voor te bereiden. Maar niet alle dossiers laten zich binden door termijnen omdat ze spontaan opduiken en toch een dringende beslissing vragen, of omdat de termijnen niet afgestemd zijn met andere wetten. Zo moeten hulpaanvragen op basis van de OCMW-wet binnen een maand beantwoord worden, terwijl de Raad voor Maatschappelijk Welzijn niet zo vaak samenkomt. Gelukkig zijn er oplossingen.

Extra punten aan de agenda toevoegen
Als er een dringend punt opduikt nadat de oproeping aan de raadsleden bezorgd werd, kan dat punt toch op de raad besproken worden als ten minste twee derde van de raadsleden hiermee instemt. De namen van deze raadsleden en de motivering voor de spoedbehandeling worden expliciet in de notulen opgenomen. Volgens het OCMW-decreet kan spoedeisendheid enkel worden ingeroepen als uitstel gevaar kan opleveren. Maar deze voorwaarde blijkt in de praktijk dode letter. Want wat is gevaar en wanneer duikt dat op? Deze voorwaarde zal geschrapt worden in de komende aanpassingen van het OCMW-decreet en ook in het Gemeentedecreet. Volgens de memorie van toelichting kan spoedeisendheid nooit het gevolg zijn van nalatigheid van het bestuur. Maar wanneer is daarvan sprake? Redelijkheid en gezond verstand zijn hier nodig.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn snel samenroepen
Als de raadsvergadering net voorbij is, en de periode tot de volgende raad nog lang, dan kan de voorzitter beslissen de raad vroeger samen te roepen. Bij voorkeur met de gewone geldende termijnen. In uitzonderlijke gevallen kan ook deze extra bijeenroeping bij hoogdringendheid gebeuren, behalve als dit voortkomt uit nalatigheid van het bestuur. Logischerwijze motiveert de voorzitter waarom de raad op die manier bijeengeroepen wordt. In beide situaties moet de agenda ten laatste 24 uur nadat hij (eventueel opnieuw) is vastgesteld, en in ieder geval voor de aanvang van de vergadering, bekendgemaakt worden aan het publiek. Als raadsleden het niet eens zijn met deze spoedbehandeling, brengen ze dat beter meteen ter sprake. Vinden ze geen gehoor en zijn ze overtuigd dat er geen sprake is van spoedeisendheid en dat hun recht om de dossiers voor te bereiden onnodig beknot wordt, dan kunnen ze zich tot de gouverneur wenden.

Artikels 29, 31, 32, 33, 39, 261 en 262 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
Artikel 71 van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Uit Lokaal 16 oktober 2011 (nummer 16)

Terug naar dossiers