Over VVOS

De ontstaansgeschiedenis van de VVOS gaat terug tot 22 oktober 1985, toen in Izegem de ‘Vlaams Gewestelijke Sectie van OCMW-secretarissen’ werd opgericht, als opsplitsing van het Nationaal Verbond in 1994, werd de huidige naam aangenomen (Hasselt, 21 oktober 1994): ‘Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen’, afgekort VVOS.

De VVOS werd op 27 april 1995 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend als beroepsvereniging.

Voorzitters:

 • Frits Herreman (1985 - 1988)
 • Eric Wauters (1988 - 2004)
 • Luc Kupers (2004 tot heden)

Werking VVOS

Als actieve beroepsfederatie heeft de VVOS veel aandacht voor professionele ondersteuning, ervaringsuitwisseling, samenwerking.

De provinciale afdelingen spelen hierin een cruciale rol. Op Vlaams niveau wordt de VVOS aangestuurd door de Raad van Bestuur, die is samengesteld uit 20 leden (4 per provincie) en de Voorzitter.

De gemeenschappelijke missie van de Vlaamse OCMW ‘s komt tot uiting in een eigen OCMW - logo, dat sinds november 1999 uiting geeft aan deze verbondenheid, en dat intussen gebruikt wordt door 70 % van de OCMW’s.

Historiek

De ontstaansgeschiedenis van de VVOS gaat terug tot 22 oktober 1985, toen in Izegem de ‘Vlaams Gewestelijke Sectie van OCMW-secretarissen’ werd opgericht, als opsplitsing van het Nationaal Verbond in 1994, werd de huidige naam aangenomen (Hasselt, 21 oktober 1994): ‘Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen’, afgekort VVOS.

De VVOS werd op 27 april 1995 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend als beroepsvereniging.

Voorzitters:

 • Frits Herreman (1985 - 1988)
 • Eric Wauters (1988 - 2004)
 • Luc Kupers (2004 tot heden)

Statuten

Artikel 1

De OCMW-secretarissen van het Vlaams Gewest verenigen zich in een feitelijke vereniging onder de benaming “Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen”.
Artikel 2
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van het OCMW verbonden aan de VVOS voorzitter; d.w.z. OCMW Gent, Onderbergen 86 te 9000 Gent; dat ook geldt als correspondentieadres van de VVOS.
Artikel 4
De vereniging heeft tot doel
1. vorming te verstrekken aan de leden en hun beroepskennis te vervolmaken;
2. de beroepsbelangen van de leden te verdedigen;
3. de verstandhouding onder de OCMW-secretarissen te bevorderen;
4. de studie en opvolging van alle aangelegenheden die verband houden met de werking van het OCMW in het bijzonder en van de welzijnszorg in het algemeen.
TITEL II: LEDEN
Artikel 5
Kunnen lid zijn van de vereniging:
1. de OCMW-secretarissen;
2. de op rust gestelde COO- en OCMW-secretarissen;
3. de in het kader van de fusie der gemeenten niet herbenoemde COO- en OCMW-secretarissen. Kunnen erelid zijn van de vereniging: de personen, die als dusdanig door de raad van bestuur worden aanvaard omwille van hun bijzondere verdiensten en bekwaamheid.
Artikel 6
Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage onderwerpen de leden zich aan de bepalingen van deze statuten. De algemene vergadering stelt deze lidmaatschapsbijdrage vast, die geïnd en gestort wordt via de provinciale verenigingen.
Artikel 7
De vereniging staat buiten elke politieke, religieuze of filosofische strekking.
Artikel 8
Het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd door:
- de ontslagname door het lid zelf;
- het niet-betalen van de bijdrage sedert meer dan één jaar;
- de uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden der stemmen. Het lid, dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan geen aanspraak spraken op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kan geen teruggave eisen van de door hen betaalde bijdragen.
TITEL III: ORGANISATIE en BESTUUR
AFDELING 1: ORGANISATIE
Artikel 9
Een raad van bestuur en een vast bureau worden opgericht volgens de hierna bepaalde modaliteiten.
AFDELING 2: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10
De raad van bestuur is samengesteld uit:
- de voorzitter van de VVOS
- twintig leden, die worden aangeduid door de Vlaamse provinciale verenigingen a rato van vier afgevaardigden per provinciale vereniging.”
Artikel 11
De raad van bestuur gaat over tot:
1° de verkiezing van de voorzitter VVOS
§1 Elke actieve OCMW-secretaris, die lid is van de VVOS, kan verkozen worden tot voorzitter van de VVOS, mits zich daarvoor kandidaat te stellen. De actieve dienststaat is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitoefening van het mandaat van voorzitter.
§2 De verkiezing van de VVOS-voorzitter kan slechts plaatshebben op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Elk lid van de raad van bestuurkan maximaal één volmacht geven aan resp. maximaal één volmacht krijgen van een collega-lid van de raad van bestuur van de VVOS, met het oog op de verkiezing van de VVOS-voorzitter.
§3 De kandida(a)t(e), die bij geheime stemming de meeste stemmen bekomt, is verkozen.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een tweede geheime stemming over de twee kandidaten, die in de eerste stemronde de meeste stemmen behaalden. Indien de tweede stemronde eveneens resulteert in een staking van stemmen, is de kandida(a)t(e) met de grootste anciënniteit als OCMW-secretaris, verkozen.
2° de verkiezing van een vast bureau.
3° de oprichting van een redactiecomité dat belast wordt met de redactie en publicatie van een tijdschrift.
4° de aanduiding van een redactiesecretaris in het redactiecomité.
Artikel 12
De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur en van de plaatsvervangers bedraagt drie jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar, zolang zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.
Artikel 13
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te beheren en te besturen. Hij mag binnen de perken van de statuten en binnen de voorziene kredieten alle daden van beheer en van bestuur stellen.
Artikel 14
De raad van bestuur vergadert ten minste om de drie maanden. Hij vergadert eveneens telkens het vast bureau, drie leden van de raad van bestuur of het bestuur van een provinciale vereniging hierom verzoeken; in dit geval duiden zij de punten aan, die zij wensen op de agenda te brengen, samen met de nodige toelichting.
Artikel 15
Al de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Op verzoek van een lid wordt tot een geheime stemming overgegaan; bij staking van stemming is het voorstel verworpen.
De regeling in verband met de stemmingen geldt eveneens voor de andere bestuursorganen opgericht binnen de vereniging.
Artikel 16
De raad van bestuur brengt op de algemene vergadering van de vereniging verslag uit over zijn werking en bestuur.
Artikel 17
De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen bij aanwezigheid van de meerderheid van zijn leden. Elk lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vervangen. Een lid van de raad van bestuur, dat drie achtereenvolgende malen zonder kennisgeving afwezig is op de vergadering, wordt geacht ontslag te hebben genomen.
Artikel 18
Behoudens bijzondere volmacht dienen alle stukken van de vereniging te worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bij verhindering of afwezigheid door hun plaatsvervanger.
AFDELING 3: VAST BUREAU
Artikel 19
Het vast bureau is samengesteld uit:
- de voorzitter van de VVOS (ambtshalve)
- vijf leden, die worden voorgedragen door de Vlaamse provinciale verenigingen a rato van één afgevaardigde per provinciale vereniging. Onder deze vijf leden worden volgende functies verdeeld: twee ondervoorzitters, een secretaris, een adjunct-secretaris en een penningmeester. De vijf leden van het vast bureau worden aangeduid door de raad van bestuur. De redactiesecretaris, waarvan sprake in artikel 11, kan de vergaderingen van het vast bureau bijwonen met raadgevende stem.
Artikel 20
Het vast bureau is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Het kan bij hoogdringendheid beslissingen treffen, die normaal onder de bevoegdheid vallen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat deze beslissingen worden getroffen met twee derden der stemmen van de aanwezige leden; die beslissingen dienen ter kennisgeving te worden voorgelegd bij de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
AFDELING 4: DUUR MANDAAT VOORZITTER
Artikel 21
De duur van het mandaat van voorzitter van de VVOS, die verkozen is volgens de procedure, omschreven in artikel 11, bedraagt drie jaar. De uittredende voorzitter is herkiesbaar voor maximum één periode van drie jaar, indien hij/zij aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Een actieve OCMW-secretaris, die lid is van de VVOS, kan aldus maximaal zes jaar voorzitter van de VVOS zijn.
AFDELING 5: WERKGROEPEN
Artikel 22
Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, bepaald in artikel 4 van de statuten, kunnen door de raad van bestuur werkgroepen worden opgericht, waarvan de voorzitter en de verslaggever in de schoot van de werkgroep worden aangeduid.
AFDELING 6: BEVOEGDHEID VOORZITTER, SECRETARIS, PENNINGMEESTER
Artikel 23
De voorzitter van de vereniging regelt de werkzaamheden van de bestuursorganen, opgericht in de schoot van de vereniging. Hij leidt de vergadering van die organen en is gelast met de uitvoering van de genomen beslissingen. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur ontvangt de voorzitter de briefwisseling van de vereniging. De voorzitter roept de algemene vergadering en de andere bestuursorganen van de vereniging samen en geeft hiertoe aan de secretaris mededeling van de dag, plaats en uur van deze vergaderingen samen met de agenda. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem in geval van verhindering of afwezigheid. Het oudste in jaren aanwezig bestuurslid vervangt zo nodig de voorzitter of de ondervoorzitter. Hij neemt dan de taak van deze laatsten op zich.
Artikel 24
De secretaris is gelast met het opstellen van de notulen van de vergaderingen, het voeren van de briefwisseling, het verzenden van de agenda der vergaderingen en het bewaren van het archief. De secretaris wordt bij verhindering of afwezigheid vervangen door de adjunct-secretaris.
Artikel 25
De penningmeester is verantwoordelijk voor het geldelijk beheer van de vereniging en is belast met het houden van de boekhouding. Jaarlijks maakt de penningmeester een kasverslag en een rekening op; hij is eveneens belast met het opmaken van een voorontwerp van begroting. Deze documenten worden aan de raad van bestuur voorgelegd ter goedkeuring.
AFDELING 7: FINANCIEEL BEHEER
Artikel 26
Een gedeelte van het lidgeld, betaald als jaarlijkse bijdrage aan de Vlaamse provinciale afdelingen, zal ter beschikking worden gesteld van de vereniging, zodat deze over het nodige werkingskapitaal kan beschikken. Het bedrag van deze bijdrage wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld en ter kennis gebracht van de Vlaamse provinciale afdelingen.
Artikel 27
De door de leden van de raad van bestuur, het vast bureau, het redactiecomité en de werkgroepen opgericht in de schoot van de vereniging gemaakte kosten ten dienste van de vereniging worden vergoed.
Artikel 28
De fondsen van de vereniging worden gestort op een rekening bij Dexia geopend op naam van de vereniging. Voor het beheer van deze rekening volstaat de handtekening van de penningmeester. De niet-gebruikte fondsen kunnen bij beslissing van het vast bureau door de penningmeester op een termijnrekening worden geplaatst. Zij kunnen slechts mits machtiging van het vast bureau door de penningmeester opgehaald worden.
AFDELING 8: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29
Ten minste om de twee jaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarvan plaats, datum en uur door de raad van bestuur worden vastgesteld. Deze algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en ereleden. De algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der leden en de geldig getroffen beslissingen zijn bindend voor deze laatsten. Een lid kan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen. Nochtans mag een volmachtdrager nooit meer dan één volmacht op zijn naam hebben.
Artikel 30
Behoudens hoogdringendheid, bij meerderheid van stemmen aangenomen, kan de algemene vergadering slechts beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda vermeld zijn.
Artikel 31
De oproeping geschiedt ten minste één maand vóór de datum van de algemene vergadering. De oproeping vermeldt plaats, dat en uur, alsmede de agenda van de algemene vergadering.
Artikel 32
De beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor onderhavige statuten een meerderheid van twee derden van de aanwezige leden vereisen.
Artikel 33
Benevens de agendapunten waarvoor de algemene vergadering bevoegd is op grond van de statuten, kan de raad van bestuur andere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering brengen.
Artikel 34
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 29 van de huidige statuten kan de algemene vergadering eveneens worden bijeengeroepen wanneer ten minste vijf leden van de raad van bestuur dit vragen of meer dan één tiende van de aangesloten leden schriftelijk om deze bijeenroeping verzoekt. In dit geval duiden de aanvragers de punten aan, welke zij wensen op de agenda ingeschreven te zien, samen met de toelichting ervan. Te allen tijde kan door de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Artikel 35
De statuten kunnen door de algemene vergadering worden gewijzigd of aangevuld, mits het voorstel voorkomt op de agenda van de vergadering en door twee derden van de aanwezige leden wordt aangenomen. De nieuw aangenomen tekst wordt dan onmiddellijk van kracht.
Artikel 36
Al wat in de onderhavige statuten niet is voorzien, zal door de raad van bestuur worden geregeld.
TITEL IV: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 37
Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts beslist worden door de algemene vergadering te dien einde samengeroepen. Zij duidt de bestemming aan van het vermogen.
Artikel 38
In geval van ontbinding zijn de leden van de raad van bestuur de vereffenaars.
Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering gehouden te Hasselt op vrijdag 21 oktober 1994. Gewijzigd bij besluit raad van bestuur van 09 maart 1999.
Gewijzigd bij besluit Algemene Vergadering gehouden te Lanaken op 17 september 2004.
Namens de VVOS,

De secretaris, De voorzitter,
Th. VAN DEN PUTTE L. KUPERS

Logo

Het nieuwe logo voor de Vlaamse OCMW’s is opgebouwd uit twee delen:

De grote cirkel staat symbool voor de grote, sterke gemeenschap rondom ons. De kleinere cirkel symboliseert een zwakkere, hulpbehoevende gemeenschap, welke het cliënteel vormt van de OCMW’s.

Zoals men kan vaststellen is er in de grotere cirkel een ruimte voorzien, die dient opgevuld te worden met de kleinere cirkel: De grote gemeenschap omarmt de kleinere. De kleinere cirkel is dan ook een deel van het grotere geheel, maar lijkt zich te onderscheiden en te verwijderen van de grotere gemeenschap door allerlei situaties in de levens van het cliënteel.

Het is de belangrijke plaats van een zwakkere groep ten opzichte van de gemeenschap, die in de uitwerking van het logo centraal kwam te staan.

De groene kleurtinten zijn een verwijzing naar het nieuwere en hedendaagse, frisse karakter van het OCMW.

De OCMW’s die dit logo in pantone-kleuren wensen te gebruiken kunnen dit aankopen voor 125,00 EUR.
Contactpersoon hiervoor is
Christine Hulstaert
Onderbergen 86 - 9000 Gent
Tel.: 09 266 99 11 - fax 09 266 99 99
christine.hulstaert@ocmwgent.be

ESN

De VVOS is sedert 2001 lid van het ESN (European Social Network). Dit netwerk van sociale overheidsdiensten vertegenwoordigt leden uit een 30-tal Europese landen.

Kernactiviteiten zijn:

 • aanknopen bij actuele trends uit beleid en praktijk (informatienetwerk)
 • uitwisseling van goede praktijken (lerend netwerk)
 • verbinding maken tussen praktijkervaring en beleidsontwikkeling (geëngageerd netwerk)
 • organisatie en jaarlijks congres (het referentie - event voor sociale diensten)
 • stimuleren van partnership voor een meer inclusief en solidair Europa (Europees en internationaal profiel).

Meer info: www.esn-eu.org

Zusterverenigingen

DIVOSA

VVOS werkt in goede verstandhouding samen met DIVOSA, de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken. DIVOSA werd opgericht in 1934, en is uitgegroeid tot de belangenorganisatie bij uitstek van de lokale diensten in Nederland.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Nederland, dan kan u een jaarabonnement (10 nummers) nemen op het vaktijdschrift *SPRANK.

Meer info: www.divosa.nl/abonnement_sprank

FSS

De “FSS” (“Föreningen Sveriges Socialchefer”) is de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten in Zweden.

Meer info: www.socialchefer.se

Thema’s

Bestuurscommissies

- Positie OCMW’s Rosanna Pascariello
- Dienst verlening Johan De Maesschalck & Tom De Graeve
- Kleinere OCMW’s Frank Remy & Marijke Demeyer

Dagelijks Bestuur

De Vlaamse voorzitter (en eventueel Vlaamse vice-voorzitter) + de penningmeester + de voorzitters van de Vlaamse provinciale afdelingen.

Raad van Bestuur

De Vlaamse voorzitter (en eventueel Vlaamse vice-voorzitter) + de penningmeester + de voorzitters en 3 andere leden van de iedere Vlaamse provinciale afdeling

Verdeling van de portefeuilles

Interne werking Jo Briers & Rosanna Pascariello
Externe contacten Bruno De Backer & Luc Kupers
Communicatie Jo Briers & Luc Kupers
Samenwerking Pascale Feys, Frank Remy & Marijke Demeyer
Vorming, training en opleiding Koen Wuyts & Nico Weyns
Congres voorzitter, penningmeester, Pascale Feys & de organiserende provincie
VIEWZ (voorheen: OCMW-Visies) Luc Kupers & de kernredactie
Internationaal Christian Fillet & Luc Kupers
Ondersteunende processen (ICT, BBC, organisatie e.d.) Isabelle Sterckx & Marc Staes
Externe dienstverlening Johan De Maesschalck & Tom De Graeve
Financiële hulpverlening / schuldhulpverlening Filip Van Eeckhout & Frank Remy
Werk / sociale economie Koen Wuyts
Huisvesting/wonen/daklozen Frank Remy & Christian Fillet
Ouderenzorg inclusief thuiszorgdiensten Johan De Maesschalck & Rosanna Pascariello
Rechtsbijstand, socio-culturele participatie Marc Staes & Bruno De Backer
Asielzoekers, inburgering, vreemdelingen Pascale Feys & Isabelle Sterckx
Duurzaamheid Luc Kupers

Links